De afvalheffing gaat omhoog, maar blijft lager dan in buurgemeenten.
De afvalheffing gaat omhoog, maar blijft lager dan in buurgemeenten. ...

Afvalheffing omhoog, maar blijft lager dan in buurgemeenten

Politiek

SCHERPENZEEL Een stijging in de kosten van PMD en de daling van inkomsten van oud papier zijn de belangrijkste oorzaken van een reeds eerder gesignaleerd tekort op de kostendekkende tarieven van de afvalstoffenheffing. Op grond van de laatste cijfers verwacht het college in 2021 een stijging van circa € 25 ten opzichte van het tarief van 2019 (€ 165). Zelfs na zo’n verhoging blijven de tarieven in Scherpenzeel overigens lager dan in de buurgemeentes.

GRIJS AFVAL De gemeente Scherpenzeel heeft in januari 2019 diftar ingevoerd. Met de invoering van dit nieuwe inzamelsysteem zijn er ook nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld: een vast tarief en een variabel tarief voor het inleveren van grijs restafval. De cijfers over het eerste jaar lieten echter een tekort zien op het 'kostendekkend uitgangspunt' van de afvalstoffenheffing. Hoewel het aantal (betaalde) aanbiedingen van grijs restafval lager bleek dan aanvankelijk berekend (gemiddeld zeven keer in plaats van twaalf keer per huishouden per jaar), geeft de inmiddels verschenen analyse van de cijfers over 2019 aan dat er vooral grote afwijkingen zijn in de bedragen van oud papier en PMD-afval.

OUD PAPIER Vanwege de gekelderde papierprijzen op de wereldmarkt zijn de gerealiseerde inkomsten bij oud papier lager dan begroot. Bij PMD zijn de gerealiseerde uitgaven hoger en de gerealiseerde inkomsten lager dan begroot. Dit heeft met name te maken met de grotere hoeveelheid ingezameld PMD dat verwerkt moest worden en de vertraging in de vergoeding. Onder de oude raamovereenkomst krijgt de gemeente pas een vergoeding voor het uit gesorteerde plastic als het verkocht is aan een partij die het gaat hergebruiken. Dit is afhankelijk van de (wereld)markt in herbruikbaar plastic en duurt soms vrij lang. Met de nieuwe overeenkomst die sinds 1 april 2020 van kracht is, is de vergoedingensystematiek veranderd en ligt dit risico niet meer bij de gemeente. Naast deze afvalstromen zijn worden ook nog overhead, kosten voor straatvegen en BTW toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Daarnaast wordt verwacht dat de opbrengst voor glas/textiel grotendeels zal wegvallen omdat de wereldmarkt voor herbruikbaar textiel volledig is ingestort.

Op basis van de cijfers en de laatste ontwikkelingen verwacht het college in 2021 een stijging van de afvalstoffenheffing van € 25 ten opzichte van 2019.

TREND ,,We zien een vergelijkbare trend in andere gemeenten, ook in onze regio’’, meldt het college in zijn memo over de afvalanalyse aan de gemeenteraad. Daarbij geeft men tevens aan dat de Scherpenzeelse tarieven (€ 167,21 plus € 5,05 per lediging) zelfs na een verhoging van € 25 lager blijven dan die in de buurgemeentes. Zo bedraagt de afvalstofheffing in Woudenberg voor een meerpersoons huishouden € 210 per jaar plus € 11,50 per lediging, in Renswoude € 245 plus € 7 per lediging en in Barneveld (waar men geen diftar hanteert) € 312,50 per jaar.

advertentie