Verdeeldheid over Akkerwinde

Voorpagina

SCHERPENZEEL De politiek is verdeeld over het mogelijk maken van woningbouw in het zuidelijk deel van Plan Akkerwinde bij de Lunterse Beek. Tegen het plan om te gaan bouwen in het voorheen beschermde gebied is door meerdere mensen bezwaar ingediend.

Voorheen behoorde de strook grond langs de Lunterse Beek tot de zogenaamde Ecologische HoofdStructuur. Deze beschermde status is inmiddels vervallen, waardoor de mogelijkheid is ontstaan om de nieuwe wijk Akkerwinde uit te breiden tot aan de Lunterse Beek.

[ERNSTIGE BEDREIGING] In het ontwerpbestemmingsplan is bebouwing van dit gebied ook opgenomen. ,,Een heel onverstandig besluit'', meent Richard van den Berg die vorige week insprak bij de Opinieronde namens verschillende bezorgde inwoners, onder wie vogelbeschermer Nico de Haan, botanicus Ger Londo, Wim van den Berg (voorzitter Oud Scherpenzeel), Meta Daniëls (Landgoed Scherpenzeel) en Johan Lagerweij (monumentencommissie).

De hoge natuurwaarden van het gebied zijn, ondanks het vervallen van de beschermde status, niet minder belangrijk geworden, zo pleitte Van den Berg. Bovendien zou een eventuele bebouwing een ernstige bedreiging vormen voor de natuurwaarden van het aan de overzijde van de beek liggende eiland. Daarnaast wordt hierdoor het zicht op de historische waardevolle laanstructuren onderbroken.

De fractie van GemeenteBelangen Scherpenzeel diende vorige maand al een motie in waarin het college werd verzocht nader te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn van het niet bouwen langs de Lunterse Beek en om alternatieven te zoeken. Dit is inmiddels gebeurd.

[FINANCIEEL NADEEL] Het college becijfert de impact van het niet bebouwen van de zuidelijke punt op een financieel nadeel van ruim 1,3 miljoen euro; een verlies van meer dan de helft van de eerder geprognosticeerde opbrengst van de grondexploitatie in Plan Akkerwinde van ruim 2,5 miljoen euro. De forse aderlating op de opbrengsten van de grondexploitatie Akkerwinde viel de fractie van GBS duidelijk tegen. ,,Ik vind het een best lastige kwestie. Enerzijds hebben we te maken met het belang van de natuurwaarden, maar anderzijds ook met een economisch belang. We moeten dit nog maar eens goed in de fractie bespreken'', vond Nico Walet.

Voor Willem Schuur was de zaak duidelijk: Pro Scherpenzeel kiest voor de natuurwaarden. Hij werd daarin gesteund door Wout van de Kleut (CU). Hij liet weten dat zijn fractie voorstander zou zijn van een parkachtige inrichting van de zuidelijke punt van Plan Akkerwinde. De VVD, vanaf de start tegenstander van bebouwing op de zuidelijke punt, probeerde mee te denken over compromissen die het verlies van opbrengst mogelijk wat konden beperken.

,,De invulling van het zuidelijk gebied is nogal ruim opgezet; kunnen er bijvoorbeeld niet wat meer woningen aan de noordrand daarvan worden gebouwd?'', vroeg Anneke Heemskerk zich af.

Jan van Kampen (CDA) had geen problemen met de invulling van het zuidelijk puntje. Het in het verleden beschermde gebied langs de beek komt volgens Van Kampen aardig overeen met de in het plan opgenomen circa 18 meter brede groenstrook met wandelpad langs het water. Maarten Zwankhuizen (SGP) wilde niets afdoen aan de natuurwaarde van het gebied langs de beek, maar vroeg zich wel af of de gemeente het zich kan veroorloven om afstand te doen van ruim 1,3 miljoen euro. ,,Er komen ook nog mindere tijden'' waarschuwde hij.Donderdag  wordt er in de raadsvergadering een definitief besluit genomen over het bestemmingsplan.

advertentie