WENS Met het nieuwe clubhuis gaat voor de scouts een langgekoesterde wens in vervulling. Voor 2018 waren er nog twee Scouting verenigingen in Scherpenzeel. Eén daarvan was gevestigd aan de Breelaan en de andere – de Willaergroep – tot medio 2017 bij de Koepel op Landgoed Scherpenzeel. De laatste moest verhuizen, omdat Landgoed Scherpenzeel na ruim zestig jaar de huur had opgezegd. De gemeente heeft destijds gezorgd voor een tijdelijke oplossing door de Willaergroep een vierjarig huurcontract aan te bieden voor de leegstaande boerderij aan de Nieuwstraat 99. Dit gaf Scouting de tijd om een plan te ontwikkelen voor de bouw van een nieuw clubhuis aan de Breelaan waar de beide Scoutingclubs, die in 2018 zijn gefuseerd tot één vereniging, ook fysiek konden worden samengevoegd.

Vorig jaar heeft de Scouting een plan voor nieuwbouw bij de rententievijver aan de Breelaan ingediend bij de gemeente. Omdat de nieuwbouw slechts beperkt uit eigen middelen kan worden gerealiseerd, was Scouting voor het bijeenbrengen van het benodigde geld afhankelijk van subsidie- en sponsorbijdragen en fondsenwerving.

BOUWRIJP De politiek zegde een bijdrage toe voor het opstellen van het bestemmingsplan en het bouwrijp maken van de gronden. Ook besloot de raad om onder voorwaarden een lening beschikbaar te stellen voor de realisatie van het clubgebouw.

Het bestemmingsplan is nu zover dat het in procedure kan worden gebracht. De gronden ten oosten van het huidige Scoutingterrein krijgen de bestemming Sport 1 en er is een bouwvlak aangegeven waarbinnen het clubgebouw kan worden gerealiseerd. De bouwhoogte is maximaal zes meter, conform de toegestane bouwhoogte van het bestaande clubgebouw.

De Scouting is volgens het college in de afrondende fase met het opstellen van de begroting voor de nieuwbouw, waarbij er veel aandacht is voor duurzaamheid. De vereniging streeft naar een zelfvoorzienend pand met een groen dak en een ‘grijs watercircuit’. In de eerste begroting vielen de bouwkosten nogal fors hoger uit dan de gemiddelde calculatieprijs, vanwege extra eisen die worden gesteld aan brandveiligheid (geschikt voor overnachten van groepen jongeren), inbraakveiligheid en duurzaamheid. Mede op aanraden van de politiek zou Scouting nog een keer goed kijken of die kosten wat naar beneden kunnen worden gebracht door het plan hier en daar wat te versoberen of vereenvoudigen. In hoeverre dit gaat lukken moet nog blijken. Het college meldt dat het akkoord over de (aangepaste) begroting er moet zijn als het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.