Hoe kun je op je nette manier verklaren dat de brief aan de minister met het negatief oordeel van GS over de Scherpenzeelse kadernota al bijna drie weken voor het verschijnen daarvan in definitieve vorm was opgesteld? Bij het eerste verzoek om uitleg hierover in de Scherpenzeelse raad moesten zowel gedeputeerde Jan Markink als de CvdK John Berends nog het antwoord schuldig blijven. Een uurtje later werd dezelfde kwestie in de Barneveldse raad door Markink afgedaan als een ‘foutje met de datum’ en verklaarde de CvdK ‘dat de provincie zich gewoon tijdig voorbereidt'. Tja...

Wat het verhaal ook geen goed doet is het feit dat het schrijven aan de minister niet het enige epistel was waarvan de letterlijke tekst al klaar lag voordat de kadernota van het college van B&W op 26 mei het licht zag. In de gepubliceerde stukken was namelijk ook een brief te vinden, gedateerd 25 mei, waarin de colleges van Scherpenzeel en Barneveld worden geïnformeerd over het standpunt dat GS op 2 juni na de beoordeling van de kadernota heeft ingenomen. Kennelijk behoort een glazen bol tot de standaarduitrusting van de provinciale organisatie…

Er gaat nogal eens iets mis in het bolwerk van de bestuurskracht in Arnhem. Akkefietjes en excuses rond per abuis gepubliceerde verslagen, premature uitspraken in de media over de mogelijke rol van Renswoude bij een herindeling van Scherpenzeel, gegoochel met data boven brieven, etc., etc. Het roept in elk geval veel vraagtekens op rond de door de provincie geclaimde zorgvuldigheid van het hele proces. En kunnen vertrouwen op zorgvuldige afwegingen van GS lijkt toch noodzaak om de Scherpenzelers, de Barnevelders, Provinciale Staten en de minister ervan te overtuigen dat de provincie niets anders rest dan de weg van gedwongen herindeling te bewandelen. In de onderbouwing van hun standpunt grijpt de provincie graag terug op de conclusie van het rapport van SeinstraVandeLaar, dat een fusie met Barneveld echt de enige oplossing is voor een duurzame toekomst van Scherpenzeel. SVDL heeft zijn advies overigens op de eigen website in het dossier ‘Bestuurlijke toekomst Scherpenzeel’ inmiddels wat aangepast door te melden dat zij twee scenario’s een nader onderzoek waard vonden, te weten zelfstandigheid en herindeling met Barneveld. Naar het waarom van deze geschiedvervalsing kunnen we alleen maar gissen. Mogelijk wil SVDL (tevens de club achter herindeling.nl voor het begeleiden van fusietrajecten) terugkijkend niet de indruk wekken dat men in het aanlooptraject al te sturend bezig is geweest.

De hoeders van het Sterk Bestuur op het provinciehuis hebben vrees ik wat meer administratie op orde te brengen om een geloofwaardig verhaal neer te zetten. Maar of het praatje daarmee gaat deugen…?

Margreet Hendriks