De fractievoorzitters van de twee partijen hadden GS een brief gestuurd meteen verzoek om de door hun voorgestane fusiekoers op een aantal punten nader te onderbouwen. In vervolg op de toelichting van GS in de gemeenteraadsvergadering van 4 juni hadden de partijvoormannen vragen over onder andere de informatie waarop GS zich baseert met hun stelling dat herindeling goedkoper en beter is, welke concrete garanties en verbeteringen GS ziet voor het voorzieningenniveau in Scherpenzeel na een fusie en of er nog een scenario denkbaar is waarbij GS besluit niet het initiatief te nemen voor een herindeling en zo ja, op welke concrete punten de kadernota dan nog moet worden bijgesteld. 

[NIET CORRECT] De provincie reageerde afgelopen week met een brief aan het college van B&W met de mededeling dat zij geen inhoudelijke reactie zullen geven op de vragen van GBS en SGP. ,,Dit vinden wij vanuit het oogpunt van zuiverheid van de democratische besluitvorming niet correct. Het is aan uw college om de gemeenteraad van de noodzakelijke informatie voor de besluitvorming te voorzien. Hiertoe behoort ook de voorlopige standpuntbepaling van GS die immers op uw verzoek tot stand is gekomen direct na besluitvorming over de kadernota’’, aldus GS, die opmerkt dat dit soort inhoudelijke vragen ook nog wel aan de orde kunnen komen in het open overleg dat men wil gaan starten na een eventueel besluit tot het nemen van de regie voor een herindeling. 

[GENEGEERD] ,,Onthutsend’’, vindt Henk Brons. ,,We stellen de provincie een aantal belangrijke vragen met het oog op de discussie en de besluitvorming over de kadernota. Via een brief aan het college krijgen we vervolgens te horen dat GS ons geen antwoord wil geven. We worden gewoon genegeerd. Onbegrijpelijk. Wij hebben niet om deze situatie gevraagd, dat heeft de provincie gedaan.’’