Op de bres voor waterkwaliteit

Nieuws

SCHERPENZEEL - Op 1 januari 2008 treedt het Besluit Bodemkwaliteit in werking. Dit Besluit biedt de mogelijkheid om zonder vergunning waterplassen ondieper te maken met behulp van bouwstoffen, bagger of grond.

De diepe waterplassen en grindgaten in het werkgebied van Waterschap Vallei & Eem hebben in het algemeen een goede waterkwaliteit. Het waterschap wil dit graag zo houden en heeft beleidsregels vastgesteld om nadelige effecten op de waterkwaliteit bij storten van bagger of grond zoveel mogelijk te beperken.

Door het storten van bagger of grond wordt een plas ondieper. Dat kan de waterkwaliteit mogelijk aantasten. Waterschap Vallei & Eem vindt dat dit besluit onvoldoende bescherming biedt voor het behoud van de waterkwaliteit. Om nadelige effecten op de waterkwaliteit zo veel mogelijk te beperken heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Vallei & Eem aanvullende beleidsregels vastgesteld. Het Besluit Bodemkwaliteit biedt deze mogelijkheid op basis van het zogeheten zorgplichtartikel in dit besluit. De beleidsregels zijn gezamenlijk ontwikkeld door zes waterschappen, waarbij Waterschap Vallei & Eem de trekkersrol vervulde. Begin 2008 worden de beleidsregels gepubliceerd. Het waterschap hanteert deze regels vanaf 1 januari 2008

Op dit moment loopt er een initiatief om de Grote Veenderplas (ook wel bekend als het Moba-gat) bij Barneveld ondieper te maken. De eigenaar van de plas SBNL, een landelijke organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer, belegt begin 2008 een informatieavond hierover. Waterschap Vallei & Eem zal op deze avond informatie geven over de beleidsregels.

advertentie
advertentie