Lintjesregen in Scherp enzeel en Renswoude

Nieuws

SCHERPENZEEL

J.A. Slappendel

J.A. Slappendel (64) is ruim 37,5 jaar werkzaam als huisarts in Scherpenzeel. Op 1 mei neemt Slappendel afscheid van de Huisartsenpraktijk Slappendel, Reijneker en Roemer. In het prachtige monumentale pand, met de toepasselijke naam “Huys der Heelmeesters” is hij op 1 september 1970 begonnen als huisarts. In de beginjaren was de praktijk ook nog voorzien van een eigen apotheek. Naast de dagelijkse bezigheden in de praktijk zoals het spreekuur, patiënten bezoeken, wekelijkse avond- en nachtdiensten, maandelijkse weekenddienst, de administratie en overleggen voeren heeft Slappendel ook diverse beroepsgerelateerde activiteiten ontplooid.

Vanaf 1977 tot heden is Slappendel betrokken als voorzitter en als lid van het Welzijnsteam. In dit team overleggen diverse zorgverleners, zoals maatschappelijk werk, verpleegkundigen en anderen, om de beste zorg te verlenen aan mensen die het nodig hebben. Van 1990 tot 2000 heeft de heer Slappendel zijn medewerking verleend aan de bloedbank Scherpenzeel. Hij beoordeelde op basis van de medische gegevens of mensen geschikt waren om bloeddonor te worden. Van 1988 tot 1992 was Slappendel voorzitter geweest van de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk in Scherpenzeel. Hij heeft zich ingezet voor de renovatie en het onderhoud van het kerkgebouw.

Van 1984 tot 1992 was Slappendel voorzitter van het CDA afdeling Scherpenzeel. Tevens is hij vanaf 1984 lid van het Breed Beraad van het CDA. Van 1994 tot 2005 is de heer Slappendel lid geweest van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Scherpenzeel.

Sinds 2002 is de heer Slappendel administrator van het College van Kerkrentmeesters van “De Achthoek” kerkgemeente.

S.I. Goedel

S.I. Goedel (69) is van 1983 tot 1992 voorzitter geweest van de polocommissie van Waterpolo- en zwemvereniging Polar Bears in Ede actief geweest als voorzitter, maar ook als coach van het jongensteam.

In de periode van 1988 tot 1993 heeft Goedel zich verdienstelijk gemaakt voor de Stichting Sociaal Medische Begeleiding van Oorlogsgetroffenen in Helmond. Op basis van zijn persoonlijke ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij zich, als begeleider van gespreksgroepen, betoond als daadwerkelijke steun voor de toenmalige gespreksdeelnemers.

Van 1994 tot heden is Goedel op vrijwillige basis werkzaam bij de Lokale Omroep Ede als technisch medewerker. Door zijn inzet en vakkennis is het nu mogelijk om de raadsvergadering van de gemeente Ede te beluisteren via de Lokale Omroep.

In 1994 is de heer Goedel mentor van het ANWB-Ledenhulpkorps. Dit houdt in dat hij gastheer is op de Hoge Veluwe en dat hij helpt met het repareren van de witte fietsen. Verder helpt hij bij de organisatie van de landelijke kampeerdagen en de organisatie van de tweedehands caravanbeurs. Tevens is hij van 1994 tot 2002 toeristisch reisbegeleider geweest van kampeerreizen in Europa.

Mevrouw M.P.C. Vossen-van Gurp

M.P.C. Vossen-van Gurp (73) is vanaf 1985 actief voor de Stichting Ouderen Scherpenzeel-Renswoude (SOS). Ze is gestart als vrijwilliger in de werkgroep Ontspanning, waar ze als spoedig de leiding kreeg. Daarna kreeg ze diverse bestuursfuncties en had ze de leiding over enkele jaarmarkten. Vanaf 1992 tot 1997 organiseerde ze de jaarlijkse Regionale Sport- en Speldag voor senioren in Veenendaal en Scherpenzeel. In 1993 kwam mevrouw Vossen in de werkgroep van de SOS Koerier. Ze zorgt voor onder andere voor de samenstelling van het blad en ontvangt de vrijwilligers die het blad komen ophalen om deze vervolgens in de dorpen te bezorgen.

Vanaf 1985 is mevrouw Vossen vrijwilliger en van 1991 tot 2001 bestuurslid van de kerkgemeenschap Rectoraat St. Antonius Scherpenzeel/Renswoude. Ze hielp met het voorbereiden van en voorgaan in communievieringen, verzorgde informatie aan jeugdlectoren en was redactielid van het kerkblad “Ruggespraak”. Vanaf 1990 tot heden is zij verkoopster in de Wereldwinkel in Scherpenzeel. Tevens verzorgt ze de etalage. Vanaf 2005 is mevrouw Vossen voorleesmoeder op de Glashorstschool. Na het volgen van een korte opleiding leest ze voor aan moeilijk lerende kinderen.

Mevrouw F. Meijerman-Heuving

Mevrouw F. Meijerman-Heuving (66) is vanaf 1979 tot heden dirigent van de Cantorij van de PKN gemeente “De Achthoek”. Iedere maandagavond wordt er geoefend en regelmatig wordt er medewerking verleend aan kerkdiensten op zondag. Op kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen zingt de Cantorij bijzondere liederen.

In 1987 hebben mevrouw Meijerman en haar man, na een oproep in de kerk, een half jaar onderdak verleend aan twee Ethiopische jonge mannen. Na dat half jaar hebben de mannen permanent onderdak gekregen. Door haar huis open te stellen voor twee asielzoekers heeft mevrouw Meijerman bijgedragen aan de totstandkoming van georganiseerde opvang en begeleiding van vluchtelingen in Scherpenzeel.

Sinds de oprichting van de Wereldwinkel, ongeveer 25 jaar geleden, heeft mevrouw Meijerman daar gewerkt als winkelhulp en de voorlichting verzorgd. In het voorjaar van 2005 heeft ze het voorzitterschap op zich genomen. Naast de dagelijkse leiding promoot ze de wereldwinkel bij bedrijven en niet commerciële instellingen.

Mevrouw Meijerman is actief in de ouderraad van gezinsvervangend tehuis Heimerstein in Rhenen. Zij behartigt de belangen van de gehandicapten, waaronder die van haar zoon.

J. Gersen

A.J. Gersen (66) was werkzaam bij notariskantoor Veldjesgraaf en Korlaar in Scherpenzeel en is nu gepensioneerd. Hij heeft zich op verschillende gebieden vrijwillig ingezet voor de samenleving.

Gersen is vanaf 1980 voorzitter geweest van de Schietvereniging Scherpenzeel. Deze taak heeft hij 25 jaar lang vervuld. Onder zijn voorzitterschap vierde de vereniging haar 100-jarig bestaan, waar nu nog steeds met enige trots op kan worden teruggekeken. Vanwege gezondheidsredenen moest de heer Gersen afstand doen van het voorzitterschap.

Vanaf 1997 tot heden is Gersen lid van het muziekgezelschap Oudleden Fanfarekorps der Genie. Er worden nationale en internationale optredens verzorgd, waarbij ook bij de Internationale Taptoe van Breda werd opgetreden.

Mevrouw D. van Vliet-Bos

Mevrouw D. van Vliet-Bos (58) is vanaf 1982 actief als oppas bij de crèche van 0- tot 4-jarige kinderen. Daarnaast is ze al 25 jaar actief bij het verjaardagsfonds en legt ze huisbezoeken af in een wijk van Scherpenzeel. Ook wordt door haar diverse documentatie bezorgd.

Van 1986 tot 2006 heeft mevrouw Van Vliet de jaarlijkse zwemvierdaagse in zwembad ‘t Willaer georganiseerd. Ze regelde de vrijwilligers en bestelde de medailles. Vanaf 1992 tot heden is mevrouw Van Vliet vrijwilliger bij vrouwenbond Passage. Ze verzorgt de PR, is actief bij wijk- en ouderenbezoeken en rijdt mensen van en naar het ziekenhuis. Mevrouw Van Vliet organiseert sinds 1987 de jaarlijkse collecte voor het Prinses Beatrixfonds in Scherpenzeel.

H.J. Beulenkamp

H.J. Beulenkamp (67) is sinds 1978, dus al 30 jaar, lid van de Plaatselijke Regelingscommissie Avondvierdaagse. In het begin werd door alle medewerkers een groot aantal werkzaamheden door elkaar heen verricht, maar sinds 10 jaar is de heer Beulenkamp nu penningmeester van de PRC.

Van 1981 tot 1985 is hij vrijwilliger geweest bij het jeugdwerk van de Hervormde gemeente Scherpenzeel. Daarna is hij vrijwilliger gebleven als voorzitter van clubs, lid van de Jeugdraad, leider van de jongensclub, notabele, diaken en als laatste kerkrentmeester. Vanaf 2004 heeft de heer Beulenkamp de functie van archivaris op zich genomen en is het archief op orde gebracht en wordt het keurig bijgehouden.

Van 1993 tot 1999 is Beulenkamp lid geweest van het Algemeen Bestuur stichting Bejaardenhuis Scherpenzeel. Vanaf 2006 is Beulenkamp penningmeester van de historische vereniging Oud Scherpenzeel. Bij zijn aantreden destijds heeft hij voortvarend de automatische incasso ingevoerd. Eigentijdse methoden zijn hem niet vreemd en het levert leden veel gemak en tijdwinst op.

RENSWOUDE

Mevrouw G. ten Cate-van den Bout

Mevrouw ten Cate is al vanaf 1969, dus bijna veertig jaar, actief als vrijwilligster bij de Historische Vereniging Oud-Renswoude. Zij verzorgt rondleidingen en tentoonstellingen in de Oudheidkamer in het gemeentehuis van Renswoude. In 1984 was zij mede-oprichtster van het blad ‘Het Ouwe Renswoude’ en daarna nog jaren eindredacteur.

Daarnaast is zij vijfendertig jaar actief geweest voor de Openbare Bibliotheek Renswoude, niet alleen als bestuurslid, maar ook als vrijwillig medewerkster. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de bibliotheek in 1996 verscheen een jubileumboekje, dat grotendeels door haar werd geschreven.

Van 1984 tot 1990 is zij bestuurslid en presidente geweest van Passage, afdeling Renswoude. Ook was zij cursusleidster Kunst en Cultuur. Tenslotte is zij al twintig jaar collectecoördinator voor het Diabetes Fonds.

J. van de Kaa

De heer Van de Kaa zet zich al vanaf 1982 in voor de Voetbalvereniging Renswoude. In de eerste plaats is hij bijna vijfentwintig jaar voorzitter geweest van de Ontspanningscommissie, die zelfstandig naast het bestuur van de vereniging functioneert en belast is met het organiseren van diverse activiteiten met een sociaal karakter zoals: bingoavonden, een kaartcompetitie en diverse andere activiteiten. Door het grote succes van deze activiteiten kon een wezenlijke financiële bijdrage worden geleverd aan de realisatie van een nieuwe kantine en kleedruimten voor de spelers van de vereniging. Vanaf 1999 tot heden is Van de Kaa beheerder van deze kantine en van het sportcomplex van de Voetbalvereniging.

Mevrouw M.G. van Leerdam-Putten

Mevrouw Van Leerdam is al veertig jaar actief bij de Openbare Bibliotheek Renswoude. Tot 1976 was zij 2e penningmeester en tot op heden vrijwilligster. Tevens is zij sinds al vijfentwintig jaar de vaste vervangster van de beroepskracht van de bibliotheek. In 1982 was zij medeoprichtster van het welfarewerk van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Renswoude en tot 2000 is zij coördinator geweest. Tenslotte is zij al meer dan vijfentwintig jaar vrijwilligster bij de Stichting Ouderen Scherpenzeel/Renswoude en bezorgt zij tafeltje-dek-je-maaltijden.

P. Swart

De heer Swart zet zich al dertig jaar op een breed terrein in ten behoeve van de Renswoudse samenleving. Ruim vijftien jaar is hij lid geweest van de gemeenteraad, waarvan de laatste drie jaar, van 1991 tot 1994, als wethouder en tevens 1e loco-burgemeester van Renswoude.

Ook is hij ruim tien jaar kerkelijk actief in de Gereformeerde Kerk Renswoude-Ederveen, als pastoraal medewerker, ouderling en lid van de Commissie van Beheer. Al vanaf 1998 is hij voorzitter van de Woningadviescommissie. Deze belangrijke commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over toe te wijzen huurwoningen uit het gemeentelijk bestand van ca. 340 woningen.

Zelf een fervent wandelaar heeft hij zich daarnaast de afgelopen tien jaar ingezet voor het realiseren van wandel- en fietsroutes in Renswoude en omgeving. In dat verband was hij ook nauw betrokken bij de aanleg van de parkeerplaats in de buurt van het kasteel. Nu is hij nog vice-voorzitter van de werkgroep Grebbelinie, die de inbreng van Renswoude verzorgt in het provinciale project ‘de Grebbelinie boven water’, met als belangrijk onderdeel de realisering van het centrale bezoekerscentrum bij Fort aan de Buursteeg in Renswoude.

De heer W.H. van de Fliert en

mevrouw A.E. van de Fliert-Van de Heg

Het echtpaar Van de Fliert-van de Heg zet zich al geruime tijd in voor medemensen met beperkingen, met name pleegkinderen. Zij runnen sinds 1993 een boerenbedrijf. De manier waarop zij hun dieren verzorgen is bijzonder. De boerderij wordt als leerboerderij gebruikt voor de kinderen en mensen met beperkingen. Het echtpaar heeft zelf drie kinderen, waarvan er één met verstandelijke beperkingen en één kind doof.

Daarnaast verzorgen zij op dit moment nog vijf pleegkinderen (waarvan één kind doof is, één hoor-, spraak- en taalmoeilijkheden heeft en er één slechthorend is).

In totaal hebben zij vanaf 1997 twaalf pleegkinderen verzorgd. Daarnaast vangen zij gedurende de zomervakantie (een maand per jaar) twee Russische kinderen op. Sinds 1997 verzorgen zij voorts het vervoer van een dove vrouw, onder andere het vervoer naar de kerk. Zij staan altijd voor haar klaar.

Sinds 2002 voorzien zij een oudere dame regelmatig van een warme maaltijd. Sinds 2006 bieden zij een slechtziende, dove man een plaats om zij dagactiviteit te verrichten. Hij verleent diverse hand- en spandiensten. De heer en mevrouw Van de Fliert-van de Heg zijn beide benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

advertentie