Gemeentehuis en bieb Renswoude worden verkocht

Nieuws

RENSWOUDE Het gemeentehuis van Renswoude en de plaatselijke bibliotheek worden verkocht aan Frank van Woerden Vastgoed. Dat blijkt uit een raadsvoorstel van het Renswoudse college van burgemeester en wethouders.

Frank van Woerden Vastgoed kocht eerder al in Renswoude het Rechthuis en gaf daarna de aanzet gaf tot de realisering van het Eerste Lijn Gezondheid Centrum bij het Dorpshart en de realisering van de laatste fase van het Dorpshart.

Van Woerden Vastgoed zou plannen hebben om het huidige gemeentehuis te gaan gebruiken als woonhuis en kantoor. De huidige bibliotheek, waarvan kan worden gesteld dat die aan de grote kant is, zou kunnen worden omgevormd tot appartementen en kantoorruimte. Al enige tijd was bekend dat het huidige gemeentehuis niet meer voldoet aan de eisen die men daaraan stelt. Met name voor wat betreft de huisvesting van het ambtelijk apparaat, waarvoor men te weinig werkruimte beschikbaar heeft.

[DORPSHART] De aanbieding van Van Woerden Vastgoed aan de gemeente heeft gedaan ziet men niet alleen als financieel heel aantrekkelijk, maar zou ook een duidelijke versterking van het Dorpshart betekenen. Het verplaatsen van de functies van gemeentehuis, politiepost en bibliotheek naar het Dorpshart, in combinatie met een laagdrempelige gelegenheid om koffie te drinken, draagt bij aan de levendigheid in het Dorpshart, zo staat in het raadsvoorstel van het college te lezen.

[KENLPUNTEN OPGELOST] Daarnaast worden ook diverse knelpunten opgelost: zo vervalt het risico in de Grex, de ontwikkeling van het Dorpshart wordt afgerond, de huisvesting van de gemeente wordt toekomstbestendig, de huisvesting van de bibliotheek wordt toekomstbestendig en kan kleiner, waardoor de voorgenomen subsidiekorting geëffectueerd kan worden, de gemeente wordt eigenaar van twee lagen in een modern, energieneutraal, kwalitatief hoogwaardig gebouw in het centrum van het dorp en onderhouds- en energielasten gemeentehuis dalen.

[AFWIJZEN IS VERBOUWEN] Als er niet wordt ingegaan op het voorstel van Van Woerden Vastgoed, dan is het alternatief het verbouwen van het huidige gemeentehuis. Die verbouwing zou wel tot een toekomstbestendige huisvesting voor de gemeente leiden, maar het nadeel is dat de ontwikkeling van het Dorpshart niet wordt afgerond. Ook de levendigheid wordt op die manier niet versterkt.

Het gemeentebestuur stelt: ,,Bovendien vervalt de alternatieve invulling van bouwdeel 2, waardoor het risico zich ten volle zal manifesteren en zal moeten worden opgevangen door een toevoeging aan de verliesvoorziening. Dit leidt, in tegenstelling tot de bieding van Van Woerden Vastgoed, niet tot een eenmalig positief resultaat, maar tot een eenmalig negatief resultaat".

[HOGERE HUISVESTINGSLASTEN] Vanwege de hogere kapitaallasten bij nieuwbouw en renovatie vallen de huisvestingslasten voor het gemeentehuis en de bibliotheek in jaar 1 ten opzichte van de huidige situatie fors hoger uit, ondanks de verwachte besparing op de exploitatielasten. Hier zal in de gemeentelijke begroting budget voor moeten worden vrijgemaakt. De huisvestingslast van het gemeentehuis is bij nieuwbouw en renovatie nagenoeg gelijk.

[ADVIES B EN W] De keuze voor nieuwbouw van het gemeentehuis en de bibliotheek in het Dorpshart, conform het voorstel van Van Woerden Vastgoed, leidt tot een incidenteel voordeel ten opzichte van verbouw ter grote van ca. € 1.745.000,- De structurele extra last bedraagt ca. € 169.000,- per jaar. Deze structurele extra last ligt € 23.000,- hoger dan bij renovatie van het gemeentehuis en handhaving van de huidige bibliotheek. De huisvestingslasten zouden gedurende de afschrijvingstermijn (40 jaar) jaarlijks voor € 43.625,-- gedekt kunnen worden door het incidentele voordeel hiervoor aan te wenden. Bij verbouw van het huidige gemeentehuis, ontbreekt dit incidentele voordeel. Het college stelt in haar advies derhalve: ,,Wij vragen u in te stemmen met de bieding van Van Woerden Vastgoed en het college te verzoeken om binnen de in dit voorstel geschetste kaders de plannen verder te concretiseren en uit te werken tot koopovereenkomst die u met een dekkingsvoorstel zal worden aangeboden. Gezien de conclusie dat het bod van € 680.000,-- door Van Woerden gunstig is voor de gemeente, bestaat de mogelijkheid om de nieuwbouwinvestering van het gemeentehuis en de bibliotheek te activeren op basis van een lagere waarde dan nu berekend, wat de huisvestingslast aanzienlijk zou terugdringen.´´

advertentie