Een artist impression van hoe het bedrijventerrein eruit komt te zien.
Een artist impression van hoe het bedrijventerrein eruit komt te zien. Grebbelinie in het Vizier

College: 'Geen problemen bij Modiform'

Overig

SCHERPENZEEL Het college van B&W heeft een pittige brief gestuurd naar de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond, in antwoord op hun schrijven over de gang van zaken rond de uitbreidingsplannen van Modiform. Daarin betwist het college onder andere het door de stichting geschetste beeld van Modiform als een 'milieuvervuilende plasticfabriek die de regels aan zijn laars lapt en een gemeente die onvoldoende daadkrachtig zou zijn om hiertegen op te treden'.

In tegenstelling tot wat de stichting beweert, is er geen sprake van het stelselmatig overtreden van vergunningsvoorwaarden schrijft het college. ,,Bij periodieke inspecties door de Omgevingsdienst is slechts een beperkt aantal (ondergeschikte) onvolkomenheden geconstateerd, zoals het toevoegen van een factuur voor tankreiniging aan een logboek, het vernieuwen van een afdichting en het vernieuwen van een verlopen keuringscertificaat. Er hebben zich dan ook (zoals de door de stichting opgevraagde informatie ook aantoont) nooit omstandigheden voorgedaan die op enigerlei wijze gevaar opleverden voor de leefomgeving'', benadrukt het college, dat de suggesties van de stichting in deze richting kwalijk noemt.

[DWANGSOM] ,,De 'herhaalde sommeringen' waarover u spreekt, hadden geen betrekking op het overtreden van de vergunningsvoorwaarden, maar betroffen het verstrekken van informatie ten behoeve van vergunningverlening. Er is nooit sprake geweest van handhavingtrajecten of 'dreigen met dwangsommen'. In correspondentie met het bedrijf is enkel inzicht gegeven in procedures die (in extreme situaties) kunnen uitmonden in een dwangsom. Een standaard toelichting die te vergelijken is met de informatie van het CJIB op de achterzijde van een snelheidsboete'', aldus het college. Ook de stelling van de stichting, dat Modiform een energieverslindend bedrijf is, wordt volgens het college niet door de stukken onderbouwd. Het college wijst erop dat het bedrijf een belangrijk aandeel levert in de circulaire economie omdat 95 procent van zijn grondstoffen afkomstig is uit hergebruik van plastic. Dat de gemeente recent bij Modiform heeft aangedrongen op vermindering van energieverbruik noemt het college niet uniek. ,,Zoals u weet pogen rijk, provincies en gemeenten allen om bedrijven te bewegen hun energieverbruik te verminderen'', aldus het college dat erop wijst dat de energieprestaties van Modiform ook de volle aandacht krijgt bij hun in- en uitbreidingsplannen.

[ONHEUS] De suggestie van de stichting dat de gemeente Scherpenzeel niet zou zijn toegerust voor het toezicht op dit soort bedrijven noemt het college onterecht, onheus en onverantwoord, met het oog op de beeldvorming in de samenleving. Ook wordt er fijntjes op gewezen dat het toezicht voor alle gemeenten in dit gebied wordt uitgevoerd door Omgevingsdienst De Vallei; een professionele organisatie die voor het college aan geen enkele twijfel onderhevig is.

Verder weerspreekt het college in de brief de bewering van de stichting dat er sprake zou zijn van een soort achterkamertjesoverleg over de uitbreiding van het bedrijventerrein. ,,Intensief overleg, voorafgaand aan een complexe vergunningsaanvraag is de gangbare praktijk'', aldus het college. Het wijst erop hiervan ook melding te hebben gemaakt, zowel in de gesprekken met de stichting als in diverse (openbare) memo's. ,,Ook ten aanzien van de interesse van Modiform in het gemeentehuis schetst u een ander beeld dan hetgeen bij u bekend mag worden geacht. De gemeente Scherpenzeel heeft geen uitgesproken positief standpunt ingenomen, enkel 'in beginsel niet afwijzend' gereageerd. Er ligt ook geen concreet bod. Plannen voor een alternatieve huisvesting van de gemeente staan al langere tijd op onze agenda. De interesse van Modiform is hooguit aanleiding om nu een standpunt in te nemen'', aldus het college. Het benadrukt hierover transparant te hebben gecommuniceerd om geen aanleiding te geven tot ongefundeerde verdenkingen. ,,Wij betreuren het dat wij daarin in uw geval kennelijk niet in zijn geslaagd.''

advertentie