GBS en SGP willen van de povincie garanties over het voorzieningeniveau in Scherpenzeel na de fusie.
GBS en SGP willen van de povincie garanties over het voorzieningeniveau in Scherpenzeel na de fusie. Rinus van Denderen

Scherpenzeelse coalitiepartijen willen nadere toelichting van provincie Gelderland

Politiek

SCHERPENZEEL De fractievoorzitters van coalitiepartijen GBS en SGP hebben vorige week een brief geschreven aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland waarin zij aangeven een nadere toelichting te willen hebben op de onderbouwing van het voorgenomen besluit van GS voor een gedwongen herindeling met Barneveld. Een snelle beantwoording van hun lijst met elf kernvragen noemen zij belangrijk voor het bepalen van hun definitieve standpunt.

Margreet Hendriks

Daarnaast achten GBS en SGP een concreet en gemotiveerd antwoord op deze vragen noodzakelijk voor het verkrijgen van begrip en draagvlak onder de inwoners en binnen de gemeenteraad voor het voornemen van GS om Scherpenzeel te dwingen haar zelfstandige koers te verlaten.

[VEEL IN GANG GEZET] Henk Brons (GBS) en Maarten Zwankhuizen (SGP) zeggen de zorgen van GS voor Scherpenzeel vanuit historisch perspectief (grotendeels) te begrijpen en te waarderen. Men vindt echter dat het nieuwe college, ondanks de coronatijd, al veel in gang heeft gezet rond de door de provincie benoemde noodzakelijke verbeterpunten op het gebied van bestuurskracht, strategische kracht, ambtelijke organisatie en regionale samenwerking. ,,Voor zover er in een korte tijd nu nog geen sprake is van een volledig duurzame, toekomstbestendige zelfstandige gemeente, ligt er in ieder geval een concreet en (althans naar de mening van het college van burgemeester en wethouders) uitvoerbaar plan om dit binnen afzienbare tijd wel voor elkaar te krijgen’’ aldus Brons en Zwankhuizen, die GS vraagt of zij het ermee eens zijn dat de zelfstandige koers van Scherpenzeel niet moet worden beoordeeld op basis van de oude koers, maar van de gewijzigde koers zoals die in de begroting 2020, het raadsbesluit van 9 december en in de kadernota 2021-2024 is uitgewerkt.

Brons en Zwankhuizen willen verder weten welke specifieke financiële problemen GS ziet voor Scherpenzeel, die niet voor andere gemeenten gelden. Ook de evidente bestuurskrachtproblemen, zoals gedefinieerd in het beleidskader voor een gedwongen herindeling, willen zij graag zien benoemd. De voormannen van GBS en SGP vragen zich verder af waarom GS de onderbouwing van hun bewering in de brief naar de minister dat herindeling ‘goedkoper en beter’ is, niet heeft ingebracht in de beraadslagingen tussen Scherpenzeel en Barneveld sinds juli 2019. ,,Op grond waarvan is GS van mening dat het financiële perspectief van Scherpenzeel na een fusie met Barneveld verbetert?’’ is hun vraag.

[GARANTIES] De overige vragen betreffen onder meer de kwaliteit van uitvoering van het sociaal domein na de fusie met Barneveld, welke concrete garanties en verbeteringen de provincie ziet voor het voorzieningenniveau in Scherpenzeel na een fusie en met name ten aanzien van het oplopende exploitatietekort van De Breehoek. Daarnaast gaat men ook nog even in op de opmerkingen van gedeputeerde Markink in Barneveld over een aanbod van de provincie om in geval van herindeling mogelijk te faciliteren instandhouding van voorzieningen. ,,Aan welk bedrag mogen wij denken en is GS bereid om eenzelfde financiële ondersteuning te bieden aan de zelfstandige gemeente Scherpenzeel?’’, aldus Brons en Zwankhuizen die besluiten met de vraag of er nog een scenario denkbaar is waarbij GS besluit niet het initiatief te nemen voor een herindeling en zo ja, op welke concrete punten de kadernota dan nog moet worden bijgesteld.

advertentie