Scherpenzeel: Gemeentehuis
Scherpenzeel: Gemeentehuis Foto Rinus van Denderen

Woonlasten Scherpenzeel ´hoog´

Voorpagina

SCHERPENZEEL Sinds de (extra) stijging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) in 2017 liggen de woonlasten in de gemeente Scherpenzeel boven landelijk niveau. Mede daardoor scoort de gemeente een 'matig' bij een beoordeling van de financiële positie door de Provincie Gelderland.

De beoordeling vond plaats in het kader van het zogenoemd Interbestuurlijk Toezicht. Daarbij kijkt de provincie naar de prestaties van gemeenten bij de uitvoering van belangrijke taken. Naast de financiële huishouding worden daarbij ook archief- en informatiebeheer, omgevingsrecht (onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving) en de prestaties op het gebied van huisvesting van statushouders onder de loep genomen.Op basis van de (lopende) begroting 2017 concludeert de Provincie dat Scherpenzeel een sterke solvabiliteit en weerstand heeft en daarom wordt ingedeeld in de minst risicovolle categorieën. Niettemin classificeert men de begroting als matig, vanwege de grondpositie en de belastingdruk. Bij de OZB merkt men wel op dat het gemeentelijke tarief van 2017 bij de beoordeling is afgezet tegen het landelijk gemiddelde tarief van 2016. ,,Het is aannemelijk dat dit landelijk gemiddelde tarief in 2017 ook stijgt, waardoor de waarde van het kengetal belastingcapaciteit bij gelijkblijvende belastingen in de begroting 2018 gunstiger kan uitpakken.''

Over het tarief van de OZB is bij het vaststellen van de begroting 2017 in de gemeenteraad veel te doen geweest. Met name oppositiepartijen VVD, GBS en PRO Scherpenzeel betitelden destijds de door het college noodzakelijk geachte verhoging van 16 procent op de OZB als 'exorbitant'. Ze vonden dat huiseigenaren onnodig getroffen werden door deze woonlastenstijging. De meerderheid van de coalitiepartijen gaf groen licht voor de verhoging, die volgens het college noodzakelijk was om - mede gezien een aantal tekorten die werden verwacht - op termijn te kunnen komen tot een sluitende begroting. Bij de beoordeling van de andere gemeentelijke taken deelt de provincie op het domein archief- en informatiebeheer aan Scherpenzeel ook een 'matig' uit. Dit komt onder meer door het ontbreken van een toetsbaar kwaliteitssysteem en de toegankelijkheid van historische bouwvergunningen.

Wat betreft het omgevingsrecht 2016/2017 en de huisvesting van statushouders per 1 januari 2017 scoort Scherpenzeel een voldoende. In 2016 zijn 38 vergunninghouders in Scherpenzeel komen wonen, meldt het college in een toelichting aan de gemeenteraad. Deze voor Scherpenzeel hoge instroom had als resultaat dat de rijkstaakstelling voor 2016 ruimschoots is gehaald. Er is 1 januari 2018 een voorstand van 18 op de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. Volgens het college is in 2017 de instroom verminderd en zijn er nauwelijks nieuwe vergunninghouders in Scherpenzeel komen wonen. De voorstand was 1 juli 2017 nog 9, terwijl de taakstelling voor het tweede half jaar 5 bedroeg. Hoeveel statushouders er in het tweede half jaar daadwerkelijk in Scherpenzeel gehuisvest zijn, wordt niet vermeld. Inmiddels is ook de taakstelling voor het eerste half jaar van 2018 vastgesteld op 8 vergunninghouders. De prognose voor het tweede half jaar 2018 is 5 vergunninghouders.

advertentie
advertentie