Met de benoeming van twee nieuwe wethouders is het Scherpenzeelse college weer compleet. PRO Scherpenzeel en de ChristenUnie hebben plaatsgemaakt voor de SGP.
Met de benoeming van twee nieuwe wethouders is het Scherpenzeelse college weer compleet. PRO Scherpenzeel en de ChristenUnie hebben plaatsgemaakt voor de SGP. Margreet Hendriks

Coalitie GBS-SGP van start: 'geen reden tot triomfantelijkheid'

Politiek

SCHERPENZEEL Met de stemmen van GBS en SGP voor en oppositiepartijen CDA, CU en PRO Scherpenzeel tegen, is het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie GBS en SGP in de gemeenteraad aangenomen. De oppositie kon zich niet verenigen met het in dit akkoord verweven besluit van een zelfstandige gemeente Scherpenzeel.

Margreet Hendriks

De voorman van de nieuwe coalitiepartij SGP, Maarten Zwankhuizen, vond dat er geen reden was tot triomfantelijkheid. ,,Dit proces kent alleen maar verliezers. Maar we moeten wel verder in het belang van de samenleving.’’ Zwankhuizen constateerde dat de ernstige verdeeldheid van het vorige college over de toekomst van Scherpenzeel een verlammende werking heeft gehad op organisatie en de slagkracht van het bestuur. ,,Daarom wilden wij meewerken aan de snelle vorming van een nieuwe coalitie. Het college is niet door ons gevallen, maar uiteengevallen. Lang demissionair laten voort sudderen kan niet in deze periode. Bestuur en daadkracht zijn belangrijk, wat er ook met Scherpenzeel gebeurt.’’

Zowel Zwankhuizen als GBS-voorman Henk Brons benadrukten dat de nieuwe coalitie niet de intentie heeft gehad om het oude coalitieakkoord van GBS, CU en PRO te herschrijven, maar zich voornamelijk heeft beperkt tot het actualiseren daarvan alsmede het opnemen van de koers richting zelfstandigheid. ,,Het was namelijk geen slecht akkoord’’ vond Brons die daarbij nogmaals zijn dank uitsprak aan de meeschrijvers daarvan, CU en PRO. ,,Het probleem was de verdeeldheid binnen de coalitie over met name één dossier: de toekomstvisie. We hebben getracht het vol te houden maar dat bleek uiteindelijk door de draai van onze coalitiepartners richting herindeling niet mogelijk. Dat veroorzaakte de breuk in de coalitie.’’

Marieke van de Beek (CU) keek daar duidelijk anders tegenaan. ,,Terwijl wij in de veronderstelling verkeerden een coalitie te hebben waren GBS en SGP dit bestuursakkoord al aan het schrijven.’’ Van de Beek had er moeite mee dat GBS de schuld van de breuk neerlegde bij de andere partijen, terwijl die partij zelf ook brak met de coalitieafspraak door de OZB met een kwart te willen verhogen. Iets waarvoor haar fractie, net als het snijden in voorzieningen geen verantwoordelijkheid wil en kan dragen.

Van de Beek vond ook dat de recente vertrouwensbreuk binnen het onterecht is neergezet als zijnde het gevolg van een afwijkende mening van de GBS-wethouder, terwijl het ging om een zaak die haar verantwoordelijkheid als wethouder van financiën raakte. Deze discussie over interne collegezaken ging SGP-er Zwankhuizen te ver. Hij werd daarin ondersteund door burgemeester De Vries die ook vond dat dit soort zaken in het college moeten blijven. GBS-voorman Brons beperkte zich in zijn reactie tot de vaststelling dat de andere partijen moeten hebben geweten dat het aan de kant schuiven van een wethouder repercussies zou hebben op de coalitie. ,,Dat wist u ook want daarop heeft u geanticipeerd door uw wethouders terug te trekken. Een goede actie.’’

PRO-voorman Willem Schuur zei het verhaal over de toekomstvisie niet over te willen doen. ,,Wij hebben heel duidelijk gemaakt dat herindeling wat ons betreft de enige optie is. De begroting is onvoldoende om de extra uitgaven voor ambtenaren te dekken. Wie onze argumenten daarvoor nog eens wil horen kan de raadsvergadering van 9 december terugluisteren.’’

Schuur stelde vast dat politici elkaar best de tent mogen uitvechten als het om principes gaat. Waar Schuur wel moeite mee had was hoe de vergadering van 9 december was geëindigd (wens tot directe benoeming van nieuwe wethouders, red.). Dat vond hij het moment waarop het democratisch proces plaatsmaakte voor machtspolitiek waarbij ook de grenzen van het betamelijke werden overschreden.

CDA-voorman Peter Klaassen had dit eerder ook al als dieptepunt van de vergadering over de toekomstvisie aangemerkt. ,,Het was allemaal niet fraai. Het vertrouwen in de onderlinge samenwerking heeft daardoor zeker een knauw gekregen'', constateerde Klaassen die de keuze voor de koers zelfstandigheid niet verstandig vond, maar zich zei te schikken in het besluit van de meerderheid. Klaassen had, net als CU en PRO, veel moeite met de bezuiniging op de bibliotheek. Zowel GBS als SGP erkenden dat er veel bezorgdheid is over de plannen rond de bieb. ,,Maar lange rijen boeken zijn in de toekomst alleen nog te vinden in grote regionale bibliotheken'', voorspelde Brons die benadrukte dat de functie van jeugdbibliotheek en de maatschappelijke activiteiten daaromheen behouden kunnen worden. Zwankhuizen raadde iedereen aan om eens in Renswoude te gaan kijken waar de bibliotheek ondanks een versobering van de collectie op de andere punten nog heel goed functioneert.

advertentie