Trotse kampioenen met welverdiende bloemen.
Trotse kampioenen met welverdiende bloemen. collectie Vereniging Oud-Scherpenzeel

Badge bestaat 50 jaar Badmintonvereniging viert jubileum op 11 september

Overig

SCHERPENZEEL De Eierhal aan de Marktstraat werd in 1969 geschikt gemaakt om ook als spelhal te worden gebruikt. Daarmee kreeg de sportbeoefening in Scherpenzeel een enorme 'boost'. Kort na de oprichting van een volleybalvereniging werd op 11 september 1969 SV Badge opgericht, een samentrekking van Badminton Gezellig.

Het zijn met name enkele 'import-Scherpenzelers' die aan de wieg van de badmintonvereniging staan. Jack van Dapperen, zijn buurman Martin Vissers en Hans Lenselink die ook aan de Eikenlaan woont, zijn de initiatiefnemers. Vissers is de eerste voorzitter en Van Dapperen is secretaris. Hoewel er nog niet gespeeld kan worden, omdat de spelhal nog niet klaar is, staan er kort na de oprichting al 40 leden genoteerd. Om iedereen de gelegenheid te geven ook daadwerkelijk te kunnen badmintonnen, is het maximaal aantal leden aanvankelijk vastgesteld op 80. Bij de eerste algemene ledenvergadering in november 1969 wordt het bestuur gekozen en worden de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Tegelijkertijd gaan er stemmen op om met een tennisafdeling te starten. Aldus geschiedt en bij Badge kan voortaan ook getennist worden. Daarvoor wijken de tennissers eerst uit naar Amersfoort, want pas later heeft de vereniging eigen tennisbanen. Het eerste nummer van clubblad 'De Klimop' verschijnt in januari 1970. Om de badmintonsport te promoten organiseert het bestuur in februari 1970 demonstratiewedstrijden in de spelhal waaraan Nederlandse topspelers deelnemen. De capaciteit van de hal is onvoldoende om alle badmintonners aan hun trekken te laten komen. Spelen op zondag kan uitkomst bieden, maar dan moet 'de politiek' daarmee instemmen. De meerderheid van de gemeenteraad is voor en Badge kan nu ook op zondag terecht in de spelhal.

[COMPETITIE] In het seizoen 1970/1971 speelt Badge voor het eerst mee in de badmintoncompetitie. Niet zonder succes, want het vlaggenschip onder leiding van Jack van Dapperen wordt gelijk kampioen. Het kampioensfeest wordt op grootse wijze op camping De Lucht gevierd. Het gaat omnivereniging Badge voor de wind. Beide afdelingen groeien met het toenemend ledental echter steeds verder uit elkaar en al in 1979 besluit men de statuten te wijzigen en zowel de badmintonafdeling als de tennisafdeling vrijwel geheel autonoom verder te laten gaan. In 1981 worden ze allebei volledig zelfstandig. Koos Kruijd is in die tijd voorzitter. Sportvereniging Badge wordt nu BC Badge, waarbij de afkorting BC staat voor Badminton Club. Sinds de ledenvergadering van 1 september 1981 is deze nieuwe naam een feit. Voorzitter van de badmintonvereniging wordt Hans van Eykelenburg, terwijl Bep van den Broek secretaresse blijft en Ernst Kneefel penningmeester. Het ledental van de vereniging is gegroeid tot 170. Die groei zet helaas niet door. In 1989 is het aantal leden gedaald tot 82. Bep van den Broek neemt in dat jaar de voorzittershamer over. Haar voormalige taak van secretaresse komt in handen van Carla Rijnen-Thijms.

[HEIJHORST] Als Aktiviteitencentrum De Heijhorst in 1976 wordt geopend vertrekt Badge uit de spelhal en vanaf dat moment wordt er in de nieuwe sporthal getraind en ook de thuiswedstrijden van Badge worden daar gespeeld. De nieuwe accommodatie trekt veel nieuwe leden. Ook van buiten Scherpenzeel melden velen zich aan. Hier is ruimte om vrij te spelen. Zodra de teller op 180 staat, komen aspirant-leden op een wachtlijst te staan. Het bestuur waakt erover dat de competitieteams vooral worden samengesteld uit Scherpenzeelse leden om te voorkomen dat spelers uit ons dorp naar andere verenigingen buiten Scherpenzeel vertrekken. De TC (Technische Commissie) streeft ernaar de competitieteams zo samen te stellen dat spelers op het juiste niveau acteren, maar ook qua persoonlijkheid goed bij elkaar passen. Competitieleider Jan Koopstra heeft beide facetten altijd nauwlettend in de gaten gehouden. Dankzij de goed functionerende TC heeft Badge van de diensten van verschillende gerenommeerde trainers gebruik kunnen maken, onder wie Jos Hes, Jan Hendriks en Ton Huigen. Het clubblad van Badge krijgt op voorspraak van de leden de toepasselijk naam 'De Shuttle'. Vanaf 1993 tot 2009 zijn achtereenvolgens René Inkenhaag en Glenn Gill voorzitter. Daarna is het weer Bep van den Broek die tot 2015 de scepter zwaait. Vanaf dat moment tot 2017 is de positie van voorzitter vacant. Het is Dik Veth die in 2017 deze vacature opvult en nog steeds voorzitter is. Van een wachtlijst voor nieuwe leden is geen sprake meer. Elke woensdagavond wordt er enthousiast gespeeld in De Breehoek. Vanwege hun verdienste voor de badmintonvereniging zijn Carla Thijms, Leo van Kampen en Jan Koopstra tot ere-lid van Badge benoemd.

[JUBILEUM] Op woensdag 11 september viert Badge het 50-jarig jubileum. Vanaf 19.30 uur zijn alle leden en oud-leden welkom in De Breehoek. Er kan deze avond ook gebadmintond worden. Aspirant-leden kunnen kennismaken met de badmintonsport. Aanmelden kan via 50jaar@bcbadge.nl.

advertentie